AC Boost

Alameda County's Down Payment Assistance Loan Program

阿拉米達縣 首期貸款援助計劃

Chương trình Cho vay Hỗ trợ Trả trước của Quận Alameda

AC Boost provides financial assistance to middle income working households to purchase a home in Alameda County.
The program offers shared equity loans of up to $210,000 to first-time homebuyers who live, work, or have been displaced from Alameda County.

AC Boost 提供高達 $210,000 首期貸款幫助,給予首次買屋者。
購屋者要在阿拉米達縣居住或工作,或是阿拉米達縣流離失所者。

AC Boost cung cấp các khoản vay hỗ trợ thanh toán trước lên tới 210.000$ cho những người mua nhà lần đầu sống hoặc làm việc tại Hạt Alameda hoặc những người phải chuyển nhà khỏi Hạt Alameda. Có hỗ trợ bằng tiếng Việt.

Program Website
計劃網址
Trang web chương trình

https://www.acboost.org/

Application
申請

Eligibility
計劃資格(英語)
Tính đủ điều kiện (tiếng Anh)

AC Boost 2021 - 8 Step Application Process

8 Step Application Process
八步申請流程
Quy trình đăng ký 8 bước

The second round application period has begun! The deadline is August 30th, 2021.
Click here to apply for AC Boost.

第二輪申請已開始,將會在 2021 年 8 月 30 日 截 止。
點擊 這裡 開始申請 AC Boost。

Thời gian nộp hồ sơ đợt 2 đã bắt đầu! Hạn chót là ngày 30 tháng 8 năm 2021.
Nhấp vào đây để đăng ký AC Boost.

Upcoming First-Time Homebuyer Workshops
即將舉行的 首次購屋者 教育及證書 班

 • October 6, 2021 (Wed) 6:00 pm - 8:00 pm 2 hours
  (粵語) MOHCD三藩市政府購屋計劃網上介紹會

  (粵語) MOHCD三藩市政府購屋計劃網上介紹會

  歡迎參加免費MOHCD三藩市政府購屋計劃網上介紹會。通過參加此介紹會您可以了解三藩市各項購屋援助計劃的要求和申請流程,從而評估自己的申請資格。

  講座費用: 免費

  如何參與: Zoom網上講座 (報名確認後我們將提供網上講座的詳細信息)

  報名鏈接:https://mohcd211006.eventbrite.com/

  如有問題: 請發送電子郵件至 housing.counseling@asianinc.org

  課程内容包括有:

  - 三藩市的各項首次購屋援助計劃,包括低於市價可負擔房屋計劃(BMR)、首期貸款援助貸款計劃(DALP)、貸款退稅優惠計劃(MCC) 等等!

  -  各項計劃的要求和資格:

  ·      收入計算

  ·      資產測試

  ·      貸款要求

  ·    &…


More Information
更多信息

First-Time Homebuyer Education
首次購屋者教育

Below Market Rate Homeownership
可負擔房屋